قابل توجه داوطلبین محترم

داوطلبین محترم میتوانند از طریق کد ملی خود نتیجه آزمون را مشاهده نمایند