قابل توجه داوطلبین محترم

داوطلبین محترم میتوانند از طریق کد ملی خود کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی را دریافت نمایند

توجه

دانش آموزانی از شهری به شهردیگر در استان یا از استانی به این استان در زمان ثبت نام اقدام نمودن، در مدارسی به نام خارج از محدوده بعنوان مدارس معین انتخاب شده بودند ساماندهی شدن باید در روز آزمون این دانش آموزانیکه ورود به پایه دهم هستند کارنامه را به ریس حوزه تحویل نمایند.